Info.

Osport.ee on uuenemas.
Kõik võistlused ja kasutajate andmed on üle toodud. Kasutada saab oma senist registreeritud e-posti aadressi ja parooli (kui parool ei vastanud tänapäevastele nõuetele, siis tuleb tellida parooli vahetus). Viited otse võistlustele palun ära muuta.

Kasutatud materjalid

Eesti "orienteerumis"-kaart on genereeritud Maa-ameti avatud ruumiandmete ja OpenStreerMapi andmete põhjal.
Orieneerumiskaardi sarnased leppemärgid sobitanud ja kaardi genereerinud Osport.ee teenuste jaoks Tarmo Klaar 2018 september.

  • Aluskaart: Maa-amet 2018, Maa-ameti ruumiandmed seisuga 02.07.2018
  • Kõrgusandmed: Maa-amet 2012-2017
  • OpeanStreetMap seis 2018 september
Kaardi versioon : v1. - 2018 sept.

Kujunduse aluseks on võetud https://html5up.net/ näidis (Editorial).